Obchodní + storno podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vyplněním a odesláním oficiální přihlášky na webu www.tanecbezhranic.cz/prihlaska zákazník (kupující) výslovně potvrzuje, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek prodávajícího seznámil a souhlasí s nimi.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o pobytu na taneční stáži Tanec bez hranic (dále jen “TBH”) uzavřené mezi zákazníkem a organizátorem Pop Balet, z.s., Zvonková 3048/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 70804818 L 10537/MSPH Městský soud v Praze. Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.

1) Přihláška na TBH a VOP se vztahují k přihlášce konkrétní osoby na toto taneční soustředění. Přihláškou se tanečník (jeho zákonný zástupce) zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem TBH a tanečníkem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem Pop Balet, z.s.

2) Účastníkem TBH se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny organizátora akce. Osoby mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a TBH vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a jejím e-mailovým potvrzením společností TBH.

3) Podmínkou přijetí zájemce na TBH je závazná přihláška, zaplacení zálohy do 14 dnů od přihlášení, uhrazení celkové částky do 31.5. a registrace na místě + předání aktuální příslušné dokumentace účastníka při odjezdu.

4) Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

5) Účastník TBH je povinen dodržovat řád TBH, režim dne a pokyny vedení a lektorů, především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky TBH.

6) Organizátor si vyhrazuje právo stornovat přihlášku bez zaplacené zálohy, pokud jsou 3 upomínky za sebou bez odezvy přihlášeného.

STORNO PODMÍNKY

Protože je většina nákladů spojených s akcí kvůli dosažení co nejnižší ceny hrazena ve velkém předstihu, včetně platby za ubytování a stravu, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami.

Odesláním přihlášky automaticky souhlasíte se storno podmínkami!

ZÁKLADNÍ STORNO PODMÍNKY BEZ POJIŠTĚNÍ

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku za Tance bez hranic. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu info@tanecbezhranic.cz.

Účastnickým poplatkem se rozumí uhrazená částka za objednanou akci vyjma volitelné částky pojištění.

Při stornu 61. den a více před akcí je storno poplatek ve výši 20 %.

Při stornu 60. – 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 50 %.

Při stornu 30. – 8. den před akcí je storno poplatek ve výši 80 %.

Při stornu 7. den až do konce akce je storno poplatek ve výši 100 % (tj. zaplacený účastnický poplatek od 7. dne už nelze vrátit).

STORNO PODMÍNKY V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ STORNA Z DŮVODU NEMOCI, ČI ÚRAZU

Účastníkům nabízíme možnost pojištění na storno. Pojištění se vztahuje na zrušení účasti z důvodu nemoci na základě předložené lékařské zprávy a vztahuje se i na případný předčasný odjezd z akce z důvodu nemoci či úrazu.

Účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického poplatku za celé zbývající dny pobytu. Cena pojištění je 200 Kč / týden. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a platí po celých osm dní. Pojištění storna se nevztahuje na zrušení pobytu a předčasné odjezdy z rodinných a jiných důvodů – v takovém případě se storno řídí základními storno podmínkami.

 

STORNO PODMÍNKY V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ STORNA BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Kromě základního pojištění na zrušení účasti z důvodu nemoci, nabízíme účastníkům možnost připlatit si pojištění na storno bez udání důvodu. Při pojištění se na storno bez udání důvodu není vyžadována lékařská zpráva a účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického příspěvku za celé zbývající dny pobytu. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a platí na celých osm dní. Cena pojištění je 350 Kč / týden.

Toto pojištění lze použít i v případě storna před začátkem akce - budeme účtovat pouze pojistné.

Upozornění: Pojištění není možné uplatnit na předčasný odjezd v předposlední den pobytu, např. akce končí v sobotu ve 13.00, odjedu v pátek večer, neuplatním storno pojištění.

Tanečník má dále možnost za sebe nalézt náhradníka pro daný týden TBH. V tomto případě je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit organizátorovi. Dále je nutné, mu spolu s touto skutečností předat veškeré potřebné kontaktní a osobní informace vztahující se k náhradníkovi.

POZOR: Nevracíme peníze za následující položky: registrační poplatek, objednané tričko (dostanete ho i v případě neúčasti) a také za zrušení dopravy busem méně jak měsíc před zahájením (ukončením) akce - např. na poslední chvíli se rozhodnete přijet či odjet po vlastní ose. Výroba triček i autobusy se objednávají s velkým předstihem a není tedy v našich silách peníze za tyto dvě položky vracet.

V případě zrušení akce z důvodu nařízení Vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID - 19 vracíme 80% z účastnického poplatku.*

*Tyto podmínky platí v aktuálním stavu, kdy ze strany státu nejsou poskytovány odpovídající finanční náhrady za takto zrušené akce. Pokud se situace změní a od státu bude možné čerpat náhrady, upravíme storno podmínky podle nastalé situace tak, abychom vám vrátili odpovídající peníze.

Přihlašování 2021 více


Adresa RS Kletečná

Rekreační středisko Kletečná
Kletečná 72
Humpolec
396 01

 

Copyright @2021

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy. Více info zde.

Souhlasím